Enterprise Inspection Manager


Enterprise Inspection Manager©

Správa a řízení revizí bez kompromisů!


Plně přenosný (portable) systém, pracující jak s lokální databází, tak i v cloudu. Vzdálený přístup k datům umožňuje dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Moderní modulární systém, určený pro organizace, které jsou ze zákona a dalších souvisejících předpisů povinny zajišťovat řádný stav používaných výrobních a pracovních prostředků a zařízení, vedoucích k zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Systém EIM© je koncipován z pohledu správy a údržby provozovaného zařízení a ne z pohledu typu organizace. Je proto připraven k okamžitému nasazení jak ve výrobní, stavební, těžební či přepravní sféře, tak i ve sféře školství, zdravotnictví, orgánech státní správy i obecní samosprávy, zejména pak tam, kde je zavedena nebo zaváděna metodika řízení kvality ISO 900X. Systém EIM© nahrazuje desítky excelovských tabulek, které jsou v rámci organizace používány řadou uživatelů, a tato data soustřeďuje do jedné zabezpečené databáze. Umožňuje multiuživatelský přístup a to jak prostřednictvím podnikové sítě tak prostřednictvím vzdáleného přístupu. Údaje jsou tak dostupné uživatelům kdykoliv a odkudkoliv. Uživatel má k dispozice více než 300 přehledných tabulek s možností výběru, seskupování, třídění, filtrování, tisku a exportu do řady populárních fromátů, včetně MS Excelu. Dalších téměř 30 grafů napomáhá k rychlému vyhodnocení uložených údajů.